Opieka nad pacjentem onkologicznym

Coraz częściej choroby nowotworowe określane są jako przewlekłe. Jakie ma to znaczenie dla procesu leczenia? Choroba przewlekła leczona jest długo, często  różnymi terapiami. Ważne, by pacjent miał do nich możliwie szeroki dostęp w jednym miejscu. Wtedy leczenie to określane jest jako kompleksowe.

dr n.med. Michał Spych, Dyrektor ds. medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim

We wszystkich dziedzinach medycyny zajmujących się pacjentem onkologicznym dokonał się znaczący postęp i rozwój nowoczesnych, innowacyjnych terapii. Przełożyło się to na wyniki leczenia chorych z chorobą nowotworową.  Aktualne standardy określają sposób postępowania diagnostycznego, terapeutycznego oraz ich sekwencje. Chory może być poddany zabiegowi  operacyjnemu, radioterapii, chemioterapii, leczeniu skojarzonemu chemio – radioterapii, lub leczeniu operacyjnemu z następowym leczeniem uzupełniającym. Wybór optymalnej metody leczenia jest kluczowym momentem terapii warunkującym rokowanie chorego. Dlatego niezmiernie ważne jest zapewnienie pacjentowi kompleksowej opieki onkologicznej, która zapewni jak najlepsze wyniki leczenia. Taki model umożliwia ustalenie całego planu leczenia jeszcze przed pierwszym etapem terapii. Umożliwiają to konsylia specjalistów uzgadniających szczegółowy plan leczenia, sekwencje poszczególnych terapii, miejsce i czas zaplanowanych terapii pacjenta.

Ośrodki, w których prowadzona jest kompleksowa opieka onkologiczna, to jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu leczenia onkologicznego, z doświadczoną kadrą medyczną i sprawnie działającym aparatem koordynującym cały, złożony proces prowadzenia poszczególnych etapów leczenia pacjenta. Z założenia ma to poprawić dostęp do poszczególnych terapii oraz skoordynować całe leczenie w czasie. Opieka w tak zorganizowanym ośrodku daje gwarancję pomocy na najwyższym poziomie, co przekłada się na wyniki leczenia pacjentów. Należy też pamiętać, że kompleksowa opieka to nie tylko leczenie. To całe zaplecze związane z opieką okołoszpitalną: transport, zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej z opieką medyczną w przypadku braku wskazań do hospitalizacji, zapewnienie wyżywienia z dbałością o odpowiednią dietę dostosowaną do prowadzonej terapii, opieka psychologiczna, grupy wsparcia czy rehabilitacja.

Analiza wzrastającej liczby pacjentów naszych placówek, wynikająca z prowadzonych przez nas statystyk procedur terapii analizy świadczeń teleradioterapii, odnotowuje dwie zależności widoczne w  niektórych województwach.  Po pierwsze, liczba świadczeń z zakresu teleradioterapii była ujemnie zależna od odległości danego powiatu od najbliżej zlokalizowanego ośrodka radioterapii. Drugim obserwowanym zjawiskiem była dodatnia zależność pomiędzy odległością od najbliższego ośrodka prowadzącego radioterapię, a wskaźnikiem wykorzystania hospitalizacji do teleradioterapii. Innymi słowy, im dalej od ośrodka z zainstalowanym akceleratorem zamieszkiwał pacjent, tym średnio więcej dni był hospitalizowany przy zabiegach z zakresu teleradioterapii. Wzrastająca liczba leczonych pacjentów w NU-MED jest  świadectwem konieczności  zaspokojenia potrzeb pacjentów na komfortowe i kompleksowe leczenie onkologiczne – szybki dostęp do diagnostyki, skoordynowany w czasie plan prowadzonej terapii i dobrze wyposażony ośrodek z doświadczoną kadrą medyczną.