Opieka Onkologiczna w Polsce

Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Zdrowia jest zmiana modelu opieki onkologicznej w Polsce. Jesteśmy na etapie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Pierwsi pacjenci skorzystali już ze wspólnej dla obu realizujących pilotaż województw infolinii i zostali umówieni na wizyty.

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Statystyki pokazują, że wartość zawieranych umów dot. leczenia pacjentów onkologicznych we wszystkich rodzajach świadczeń na przełomie 10 lat wzrosła niemal trzykrotnie (2008 r. – 2,6 mln; 2018 r. – 7,1 mln). W ciągu ostatnich 3 lat nastąpił także wzrost liczby programów lekowych (2016 – 24, 2017 – 29, 2018 – 32), a co za tym idzie – liczba pacjentów również się zwiększyła.

Koncepcja zmiany modelu opieki onkologicznej w Polsce polega na stworzeniu sieci ośrodków onkologicznych (składających się z funkcjonujących w danym województwie: ośrodka koordynującego oraz ośrodków współpracujących I i II poziomu) i zakłada kilka etapów. Pierwszym jest przetestowanie nowych rozwiązań organizacyjnych w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Pilotaż rozpoczął się 1 lutego br. w dwóch województwach: dolnośląskim i świętokrzyskim.

W ramach programu analizowana i oceniana będzie kompleksowość diagnostyki na podstawie ścieżek postępowania w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych: piersi, płuca, jajnika, jelita grubego i gruczołu krokowego. Nowy model organizacji opieki onkologicznej zakłada, że pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę, zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego, a także koordynatora, który poprowadzi go przez cały proces leczenia. Istotnym elementem pilotażu było uruchomienie infolinii dla pacjentów onkologicznych. Dzwoniąc pod numer: 22 755 11 55 chory może umówić się na wizytę w poradni onkologicznej, konsultację lub badania; może odwołać lub zmienić termin wizyty, uzyskać informacje o dostępności wyników badań, otrzymać niezbędne informacje dotyczące postępowania w wypadku wykrycia nowotworu, przygotowania do wizyty w szpitalu i dowiedzieć się o współpracujących w ramach regionalnych sieci onkologicznych placówkach/oddziałach onkologicznych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Monitorowanie realizacji pilotażu będzie prowadzone przez NFZ oraz powołaną w niedalekiej przyszłości (zarządzeniem Ministra Zdrowia) radę programową/komitet sterujący (w podziale na zespoły robocze dla poszczególnych rozpoznań), którego zadaniem będzie przygotowanie diagnozy dla dwóch województw w oparciu o bazę danych z NFZ oraz informacje od świadczeniodawców biorących udział w pilotażu. Rada/komitet opracuje także wskaźniki (wraz z określeniem ich poziomu) do osiągniecia w ramach pilotażu (na podstawie diagnozy) i będzie na bieżąco dokonywała oceny skuteczności realizacji pilotażu. Pilotaż ma służyć zdobyciu doświadczeń dotyczących ukształtowania sieci, skoordynowania świadczeń i przepływu pacjentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Potrwa 18 miesięcy – od lutego 2019 r. do lipca 2020 r.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz realizacja zadań wynikających z – jeszcze jak na tę chwilę – projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta RP, która w przyszłości stworzy ramy prawne umożliwiające przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym, stanowiącego odpowiedź na wzrost zachorowań i śmiertelności na choroby nowotworowe w Polsce.

Głównym celem Strategii będzie przede wszystkim obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Strategia pozwoli wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, jak również obszarów wspierających onkologię. Ma zawierać działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, w tym kontroli po leczeniu onkologicznym, rehabilitacji, opieki psychologicznej i opieki paliatywnej.