Realne problemy wymagają zdecydowanych rozwiązań

 

Ostatnie 2 lata obfitowały w wiele pozytywnych rozwiązań w zakresie opieki nad chorymi na raka płuca, m.in. w zakresie diagnostyki molekularnej, refundacji nowych terapii czy prac nad „Lung Cancer Unit”. Jednocześnie skuteczne leczenie nowotworów płuca nadal pozostaje największym wyzwaniem w onkologii.

Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, Wiceprezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Niezadowalające wyniki są związane z późnym rozpoznaniem, skomplikowaną i zawiłą ścieżką pa­cjenta, ograniczeniami w dostępie do badań mole­kularnych i leczenia zgodnego ze standardami. Pamiętajmy, że rak płuca to wyścig z czasem. Do­tyczy to kwestii związanych z wczesną diagnozą i skierowaniem pacjenta na odpowiednie lecze­nie. Istnieje potrzeba zdefiniowania konkretnych ścieżek referencji pacjenta w całym procesie dia­gnostyki i leczenia, jak również ramy czasowe na ich realizację. Diagnoza musi być przyspieszona. Pierwsze objawy raka są niespecyficzne i mogą sugerować szereg innych powszechnych chorób, co często skutkuje zbyt późną diagnozą nowo­tworu. Stąd tak ważne jest, aby pacjent wszedł na szybką ścieżkę diagnostyczną, kiedy tylko po­jawia się podejrzenie raka płuca. Jednym z naj­większych problemów w diagnostyce i leczeniu nowotworów płuca pozostaje brak koordynacji leczenia. Niewiele ośrodków w Polsce wykonuje panel badań molekularnych w raku płuca. W rze­czywistości wykonanie pełnej palety badań, okre­ślenie czynników predykcyjnych oraz podjęcie leczenia odbywa się w kilku różnych placówkach. Co prawda, w ostatnim czasie finansowanie le­czenia raka płuca w Polsce wzrosło z 2 do 4 proc., jednak nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Aby skutecznie leczyć nowotwory płuca finansowa­nie powinno być odpowiednie do skali problemu zdrowotnego.

Chorzy w Polsce mają także gorszy dostęp do innowacyjnych leków onkologicznych i nowoczesnych schematów leczenia, w porów­naniu do innych krajów Europy. Terapie reko­mendowane w Europie i na świecie są w Polsce wdrażane z kilkuletnim opóźnieniem. Obecnie czekamy m.in. na nowy program lekowy dopusz­czający stosowanie immunoterapii w skojarze­niu z chemioterapią w 1. linii leczenia dorosłych chorych na przerzutowego, płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Powyższych problemów nie wolno zakopywać pod ziemię, wręcz odwrotnie, powinny skłaniać do mobiliza­cji i współpracy międzyśrodowiskowej. Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Instytut Człowieka Świado­mego, wraz z gronem ekspertów klinicznych i przedstawicieli organizacji pacjentów w naj­nowszym raporcie „Sytuacja pacjenta z nowo­tworem płuca – aktualne wyzwania” przedstawia szereg rekomendacji, które mogą przyczynić się do poprawy wskaźników przeżyć i jakości życia chorych w Polsce. Wśród nich znalazły się m.in. wprowadzenie mechanizmów zapewniających pełne finansowanie badań patomorfologicznych i molekularnych oraz możliwość wykonania peł­nego panelu badań w jednej placówce. Dalsza poprawa dostępu do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunokompetentnych, które znamiennie poprawiąją całkowity czas przeżycia, a także podnoszą jakość życia chorych, ograni­czając objawy towarzyszące procesowi nowo­tworowemu pozwolą na systematyczną poprawę wyników leczenia i zmniejszenie śmiertelności. Jednocześnie wyraźnie podkreślono potrzebę wprowadzenia modelu kompleksowej i koor­dynowanej opieki nad chorymi z rakiem płuca w Polsce tzw. LUNG CANCER UNITS, które zapew­nią multidyscyplinarną współpracę wszystkich niezbędnych ekspertów, stosowanie się do wy­tycznych klinicznych oraz leczenie wspomagają­ce. Niezwykle istotne z punktu widzenia pacjenta będzie także wykorzystanie potencjału refundo­wanych terapii i ograniczenie nierówności w ich dostępie pomiędzy województwami.

Liczymy, że zapowiedzi o priorytetowym trakto­waniu raka płuca w Polsce będą przekuwać się na konkretne rozwiązania, począwszy od dziś, konsekwentnie