Reforma polskiej onkologii

W 2020 roku będziemy kontynuować projekty podnoszące standardy leczenia onkologicznego w Polsce.

Sławomir Gadomski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Rok 2020 to przede wszystkim realizacja Naro­dowej Strategii Onkologicznej (NSO). Strategia wyznacza kierunki zmian w onkologii na naj­bliższe 10 lat. Wskazujemy w niej 5 obszarów strategicznych – kluczowych dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych oraz dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów onkologicznych. Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywal­ności nowotworów we wczesnych stadiach oraz poprawa jakości życia w trakcie i po ukończo­nym leczeniu. Realizacja NSO ma odwrócić nie­korzystne trendy takie jak: fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicz­nych, które dotychczas wpływały na jakość le­czenia onkologicznego, a co się z tym wiąże zwiększy szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.

Kontynuujemy pilotaż Krajowej Sieci Onkolo­gicznej (KSO), wprowadzający koordynowaną i kompleksową opiekę onkologiczną, a także wdrażający rozwiązania projakościowe (np. wystandaryzowany raport histopatologicz­ny, mierniki jakości). Celem pilotażu KSO jest wprowadzenie wysokich standardów opieki i sprawdzenie jak będą wpływały na przebieg diagnostyki i leczenia. Dzięki temu wyrównu­jemy poziom leczenia i szanse pacjentów na wyleczenie, ponieważ mają dostęp do leczenia o tym samym standardzie, niezależnie od miej­sca zamieszkania.

2020 r. to kontynuacja projektu wprowadzania obowiązkowej akredytacji zakładów patomor­fologii oraz wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Wpro­wadzenie akredytacji to kolejny element zmian w onkologii podnoszący jakość opieki nad pa­cjentem onkologicznym. W rozpoczętym proce­sie będą opracowane m.in. wytyczne co do spo­sobu utrwalania, transportu, przechowywania materiału oraz standaryzowanego rozpoznania patomorfologicznego. Oznacza to, że placówki, w których w ramach procedur klinicznych jest pobierany materiał do badań patomorfologicz­nych (materiał cytologiczny, histopatologiczny) otrzymają jednoznaczne wytyczne postępowa­nia ze wspomnianym materiałem, tak aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu. Kontynu­ujemy realizację programów profilaktycznych w zakresie onkologii nowotworów głowy i szyi, nowotworów skóry, nowotworów płuc, nowo­tworów wątroby. W październiku 2019 r. uru­chomiliśmy Breast Cancer Unity (BCU). Ponie­waż widzimy konieczność zmian w BCU, w tym roku zaplanowaliśmy modyfikację przepisów w zakresie istniejącego już modelu (w zakresie opieki szpitalnej, ambulatoryjnej i rehabilitacji). Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektów pilotażowych w zakresie programów profilak­tycznych dotyczących rehabilitacji po mastekto­mii. Wprowadzimy także nowy model opieki ko­ordynowanej dla pacjentów z nowotworem płuca z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wdrożymy również nowy model opieki dotyczący diagnostyki i leczenia raka jelita grubego. Wprowadzimy także refe­rencyjność podmiotów leczniczych udzielają­cych świadczeń w zakresie hematologii, w tym hematoonkologii na poziomie specjalistycznym i wysokospecjalistycznym. 2020 r. to kontynu­acja inwestycji infrastrukturalnych w ośrodkach onkologicznych. W trakcie realizacji są inwesty­cje obejmujące m.in. unowocześnienie istnie­jącej infrastruktury oddziałów (remonty i mo­dernizacje), zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia oddziałów, zakup aparatury diagnostycznej m.in. dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup mammogra­fów, tomografów, rezonansów, cytoskopów, USG oraz doposażenie zakładów radioterapii w za­kresie budowy lub modernizacji bunkrów oraz wymiany akceleratorów.

Kontynuujemy dwa wieloletnie programy inwe­stycyjne: w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodow­skiej – Curie (obecnie Narodowy Instytut Onkolo­gii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy In­stytut Badawczy) w Warszawie oraz rozbudowy wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Pu­blicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie. W styczniu br. został wprowadzony do realizacji nowy program wieloletni w ramach budowy Cen­tralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – Centrum Medycyny Interwencyjnej w Pozna­niu. Jesteśmy w trakcie procedowania kolejnych programów dla Narodowego Instytutu Kardio­logii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Pań­stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, którego celem jest budowa, przebudowa i mo­dernizacja Instytutu oraz Uniwersyteckiego Cen­trum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w zakresie rewitaliza­cji Kampusu Lindley’a. Sukcesywnie – podnosząc standard leczenia onkologicznego – zwiększamy ilość programów lekowych. Obecnie dostępnych jest już 30 programów lekowych onkologicznych, w ramach których refundacją objętych jest 141 leków zawierających 55 substancji czynnych. Aktualnie w zakresie onkologii toczą się m.in. po­stępowania dla 16 leków. Od 2018 r. prowadzimy kampanię społeczne „Planuję Długie Życie” ma­jącą na celu przede wszystkim zwiększenie zgła­szalności w programach badań przesiewowych. Wszystkie nasze działania mają jeden cel: obni­żyć zachorowalność i zmniejszyć umieralność z powodu chorób nowotworowych oraz poprawić jakość życia chorych i ich rodzin.

Podsumowując 2020 r. to kolejny rok, w którym duży nacisk kładziemy na onkologię. Wdrażamy zmiany kompleksowo w ramach różnych obsza­rów. 2020 r. to będzie też rok profilaktyki, w któ­rym chcemy np.: poprzez kampanie społeczne i nowe sposoby zachęcania dla lekarzy podsta­wowej opieki zdrowotnej zwiększyć zgłaszalność na badania profilaktyczne.